Oct 21

KISI-KISI SMT 4 AKSELERASI

PILGAND

 1. ubarampe paningset
 2. sesorah pasrah panampi paningset
 3. unggah-ungguh basa
 4. naskah drama
 5. cerita wayang
 6. paugeran nulis aksara jawa

URAIAN

 1. aksara jawa kaperang dados?
 2. sistematika penulisan artikel ilmiah
 3. wayang beber
 4. hasta brata

Oct 02

KISI-KISI UTS 1 2013/2014

 

PILGAND

 1. Sesorah
 2. paugeran aksara jawa
 3. artikel ilmiah
 4. wayang
 5. wayang madya, potehi, titi, gedog, suluh,krucil,kancil
 6. maceme lakon pakem, carangan, banjaran
 7. werdi ubarampe paningset
 8. tata urutan mantu

URAIAN

Cengkorongan sesorah

jenising sesorah ing pahargyan

sistematika penulisan artikel

tuladha lakon pakem

jenis wayang ing tanah jawa

Sep 09

KISI-KISI SMT 4 TAHUN AJARAN 2013/2014

Kisi-kisi  mid smt 4

 1. Jenising sesorah pahargyan manten
 2. Sanguine juru sesorah
 3. Sesorah cara apalan, sesorah cara impromptu, ekstemporan
 4. Cengkorongan sesorah
 5. Tata urutan badhe mantu
 6. Tegesipun paningset
 7. Bakune paningset
 8. Makna pisang ayu, suruh ayu
 9. Pralambang sinjang truntum, pepenget punapa
 10. Nulis aksara jawa

Sep 09

KISI-KISI SMT 1 X AKSELERASI

Kisi-kisi mid smt 1 x akselerasi

 1. Tegese crita pengalaman
 2. Crita lucu kedadean saka apa
 3. Teori superioritas degradasi
 4. Basa kanggo ngandharake pengalaman
 5. Unsure cerita pengalaman
 6. Tatacara adat ngupati
 7. Tatacara kelairan
 8. Bedhane tetakan lan tetesan
 9. Nulis cerita pengalaman

May 26

KISI-KISI ULANGAN KENAIKAN KELAS XI 2012/2013

NGAPUNTEN TELAT…..

Pilgand

 1. Unggah-ungguh basa
 2. Njawab pitakon saka wacan
 3. Alon-alon waton kelakon iku tegese……..
 4. Senajan cabar usahane, aja nganti kendho usahane! Tembung cabar iku tegese……..
 5.  “Ancik-ancik pucuking eri” iku tegese……
 6. Mas Arif saiki uripe kepenak iku wis pas jalaran ndhisik gelem lara lapa. Keterangan kasebut jumbuh karo unen-unen…….
 7. Pak Guru omongan karo muride sing saiki dadi camat, mula nggunakake basa……..
 8. Kalawingi pak guru dhawuh supados murid-murid nyathet cariyosipun pandhawa.
 9. Pidhato iku ana ing basa jawa diarani……
 10. Sura dira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Pangastuti iku tegese…….
 1. Ing ngisor iki kalebu ewone tembang campursari………
 2. Tembang macapat iki gunane kanggo medharake pitutur kang sereng……..
 3. Tembang pocung iku duwe surasa……
 4. Tembang macapat iku diarani uga………
 5. Wong kang tumindake becik, atine tansah adhem ayem. Tembung adhem ayem kalebu………
 1. Patemonan kanggo ngrembug sawijining prakara lan kapimpin dening Ahli diarani…….
 1. Unen-unen kang dumadi saka sampiran lan wosing gunem diarani…….
 2. Unen-unen kang merlokoke tebusan lan batangan diarani……..
 3. Yen pidhato, kang sepisan iku ngaturake………..
 4. Sikepe tangan nalika pidhato manut kabudayan Jawa kang trep yaiku……….
 5. Wah, Bapak Kepala Desa bareng ngagem rasukan jawa katon mandhan rawa.

Mandhan rawa iku tebusan, dene mungguh terange…….

 1. Wong iku kudu tansah ngudi karya nak tyasing sesama. Tembung tyas iku tegese…
 2. URAIAN
 1. Tulisen apa wae wujude karangan persuasi iku!
 2. Sebutna sikep awak  kang kurang prayoga nalika sesorah!
 3. Tulisen cakepan (syair) tembang campursari saklagu!
 4. Sebut lan jelasna jenising wangsalan!
 5. Sebutna paugeran parikan!

Feb 28

WERDI UBARAMPE PANGGIH

SURUH ingkang dilinting sarta dipun bot-boti jambe, punika mengku makna manunggaling raos ing antawisipun jaler lan estri, najan beda lumah lan kurebe, nanging yen ginigit padha rasane

JAMBE mengku werdi jodho, hawit sanajan kasigar, ananging tetep sami warninipun.

LAWE mengku makna bebakalaning sandhang, ing pangajap mugi panganten tansaha kasinungan ing kasusilan

GANTAL mengku pasemon dhumawahing sangat ingkang namung sakeclapan lan mboten saged dipun wangsuli malih, inggih punika panggihing panganten. gantal ingkang dipun asta dening panganten priya nama Gondhang Asih, ingkang kabalangaken tumuju jajanipun panganten estri, punika mengku pasemon bilih asihipun ingkang kakung dhateng estrinipun

gantal ingkang dipun asta dening panganten estri ingkang kabalangaken tumuju jengkunipun panganten kakung, nama Gondhang Tutur, punika mengku pasemon bilih ingkang estri tansah sumadya lan mituhu pituturipun ingkang kakung

NGIDAK TIGAN ingkang katelah ngidak wiji dadi, mengku pasemon panyuwunan mring Gusti ingkang Maha Agung, mugi hanggenipun nglampahi jejodhowan enggala kaparingan cepak turuning wiji

PENGANTEN ESTRI MIJIKI SUKUNIPUN INGKANG KAKUNG, mengku werdhi bektinipun wanita dhateng kakungipun

Penganten dipunpupuki toya sekar ing githokipun, punika mengku pasemon tandha pitepanganipun priya lan wanita

penganten estri lumampah ing satengening panganten kakung mubeng medal wingking lajeng jejer ing sakiwanipun, punika mengku pasemon, bilih pangaji-ajinipun estre ingkang tansah ngurmati lan nengenake kakungipun

Sindur ingkang kasingkepaken ibu dhateng panganten awarni abrit lan pethak, punika hanggadhahi makna manunggaling jaler lan estri mugi tansah kinayoman ing nugrahaning Gusti

(kapethik saking wulangan KRA Bowodiningrat, Kawruh Pambiwara Karaton Surakarta Hadiningrat)

Feb 28

KISI-KISI ULANGAN SEMESTER 2 KL XII 2012/2013

PILIHAN GANDA

cerita wayang

aksara jawa

sesorah

drama

URAIAN

Ubarampe tatacara pangih

werdi gantal

perangan basa ngoko

perangan basa krama

lakon wayang

Feb 28

KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2 KL XI 2012/2013

PILIHAN GANDA

musyawarah

gambaran lakuning urip tembang maskumambang, sinom, gambuh, asmaradana, dandhanggula, durma

kerata basa

dwilingga

camboran

saroja

sanepa

sesorah

tembang campursari

cengkok

bawa

buka

wangsalan

URAIAN

Supados saged kasil musyawarah?

njarwani tembung

tatakrama sesorah

cakepan tembang macapat

bawa lan buka

Nov 28

KISI-KISI UTS XII AKSELERASI

SOAL TIPE A

 1. urut-urutaning tatacara gadhah damel mantu!
 2. ingkang diwastani tata cara siraman!
 3. jlentrehaken ingkang diwastani kembar mayang!
 4. makna dewandaru lan jayandaru!
 5. isi catur wedha angka kalih kaliyan tiga!
 6. Cerita wayang

 

SOAL TIPE B

 1. tatacara pahargyan mantu!
 2. jlentrehaken ingkang diwastani tata cara midadaareni!
 3. jlentrehaken ingkang diwastani kembar mayang!
 4. makna larnatap lan manggar!
 5. isi catur wedha angka setunggal kaliyan sekawan!
 6. Cerita wayang

Nov 28

KISI-KISI TES SMT 1 KLS XII 2012/2013

Pilihan ganda

 1. Sesorah pasrah panampi
 2. Perang kembang
 3. Tatacara mantu
 4. Pepindhan, paribasan, bebasan, saloka
 5. Unggah-ungguh basa

Uraian

 1. urut-urutan gadhah damel mantu
 2. lampah-lampah tatacara siraman
 3. werdi jayandaru
 4.  isi catur wedha angka 2 lan 3
 5. Cerita wayang

 

Older posts «